0

Hexamita and Giardia (Metamonada); and Enterocytozoon (Microsporidia) lack mitochondria.

Changed status to publish
Add a Comment